11
22
33
44
China automotive engineering research institute co., ltd.
601965.SSEC
Listed on the Shanghai Stock Exchange
12.28CNY

National talent

S/NCategoryIndividual/Team
1One of the first selected talent of “National New Century Million Talent Project”Li Kaiguo
2Senior expert contacted by the Central Government Li Kaiguo
3Experts that enjoy the special government allowance from the State Council of China Li Kaiguo, Zhou Benxue, Ou Jiafu, Li Jingbo, Jiang Sanqing, Xie Jiming, Deng Zhaoxiang, Ren Xiaochang, Chen Yaohua, Ma Mingtu, Chen Hui, Ma Xikun, Lin Chongbo, Zhang Fengkun, Li Hua, Zhang Zhenkun, Lin Jinxiu, Kuang Zhongxin, Wang Guangfu, Guo Zhengkang, and Li Xiaoqin
4Chinese science and technology experts in the mechanical industryLi Kaiguo, Zhou Benxue, and Ren Xiaochang
5Chinese young science and technology experts in the mechanical industryZhou Ankang
6Young Elite Scientist Sponsorship Program Zhao ZhichaoProvincial and ministerial talent
S/NCategoryIndividual/Team
1The fourth batch of leading experts of the chief expert studio in ChongqingLi Kaiguo
2100 outstanding leading scientific and technological talent in ChongqingLi Jingbo
3Three types of high-level talent of ChongqingZhu Xijia
4100 high-end engineering technology talent of ChongqingWan Xinming
5The second level talent of "Chongqing 322 Key Talent Program"Xie Jiming
6Chongqing academic and technical leadersLi Kaiguo, Xie Jiming, and Yao Xiaoge 
7Chongqing leading scientific and technological innovation talentWan Xinming
8Chongqing leading scientific and technological innovation talentChen Tao
9Chongqing leading scientific and technological innovation talentLei Jianmei
10Non-party personage contacted by the United Front Work Department of Chongqing Municipal Party Committee Li Jingbo
11Non-party personage contacted by the United Front Work Department of Chongqing Municipal Party CommitteeJin Yan
12Chongqing Municipal Innovation and Entrepreneurship Demonstration TeamGas engine key electronic control technology R&D team
13Chongqing Municipal Innovation and Entrepreneurship Demonstration TeamChongqing R&D team for chassis performance engineering technology 
14Chongqing Municipal Innovation and Entrepreneurship Demonstration TeamIntelligent network automotive technology R&D and engineering service team
15Chongqing Municipal Innovation and Entrepreneurship Demonstration TeamAutomotive wind tunnel technology R&D team 


Tel Follow CAERI
Follow CAERI
Navigation
Baidu
map